Over ons

Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen behoort tot het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, en de Huizen van het Nederlands. (behalve de diensten in de steden Gent, Antwerpen en HvN Brussel). Wij blijven zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

We oriënteren anderstaligen op een deskundige en neutrale wijze naar het meest gepaste aanbod NT2 en dragen zo bij tot de integratie van anderstalige volwassenen en tot de inburgering van de anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse samenleving.

In de praktijk betekent dit dat onze taalconsulenten samen met de anderstalige die Nederlands wil leren op zoek gaan naar de meest geschikte cursus. In een gesprek wordt gepeild naar scholingsgraad, leerbehoeften, woonplaats, praktische mogelijkheden, enzovoort.

Indien nodig, wordt er een test afgenomen. Op basis van alle verzamelde gegevens wordt de kandidaat-cursist doorverwezen naar de cursussen die het best bij zijn/haar persoonlijke behoeften aansluiten. Er wordt niet doorverwezen naar één specifieke school, maar de cursist wordt geïnformeerd over alle mogelijkheden die aansluiten bij zijn/haar profiel.

We beschikken over een volledig overzicht van alle cursussen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) die in West-Vlaanderen worden georganiseerd door erkende aanbodverstrekkers. Met behulp van een registratiesysteem wordt de vraag naar cursussen NT2 in kaart gebracht. 

  Voor de anderstalige
Wie Nederlands als tweede taal wil leren kan terecht in verschillende opleidingscentra. In West- Vlaanderen zijn er zowel Centra voor Basiseducatie als Centra voor Volwassenenonderwijs die NT2 aanbieden. Ook Syntra West en de VDAB organiseren cursussen Nederlands.

Iedere aanbodverstrekker heeft een specifieke opdracht en richt zich tot een bepaalde doelgroep. Voor een kandidaat-cursist is het niet altijd makkelijk om in de grote waaier aan cursussen net die cursus te vinden die het best aansluit bij zijn scholingsgraad, talenkennis, perspectief en interesses.

Anderstaligen die terecht komen in een cursus die niet aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden haken af en vinden moeilijk nog de weg terug naar een cursus Nederlands.

Daarom adviseren we mensen over de cursus die het best aansluit bij zijn/haar individuele behoefte.

Ons advies is gebaseerd op verschillende elementen die samen een goed beeld geven van de leervaardigheid en persoonlijke capaciteiten van een kandidaat-cursist.

Het is een individueel advies op maat en is daarom, ook in het belang van de cursist, bindend.

Voor de partners
In West-Vlaanderen zijn er vijf centra voor Basiseducatie en 12 Centra voor Volwassenenonderwijs. Ook Syntra en de VDAB hebben verschillende opleidings-plaatsen. Voor de individuele scholen is het niet altijd eenvoudig om na te gaan waar de vraag naar cursussen het grootst is, of die cursussen best ’s avonds of overdag worden georganiseerd, of er nood is aan intensieve cursussen of niet. We verzamelen cijfergegevens en wijzen op hiaten in het aanbod. In overleg met de verschillende partners wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.

Voor de overheid
Nieuwkomers en oudkomers leren Nederlands, maar ook Franstalige Belgen of de buren uit Frankrijk. Kandidaat-cursisten zijn laaggeschoold en hooggeschoold, willen Nederlands leren vanuit een sociaal of professioneel perspectief. We rapporteren deze verhoudingen en eventuele knelpunten op regelmatige tijdstippen aan de Overheid zodat beleidsbeslissingen kunnen worden aangepast aan reële situaties.