Witamy!

Chcesz nauczyć siȩ jȩzyka niderlandzkiego?To jest możliwe!

Szukasz kursu jȩzyka niderlandzkiego. Huis van het Nederlands (Dom Jȩzyka Niderlandzkiego)- skrót: HvN, skieruje Ciȩ na kurs, który bȩdzie Tobie najbardziej odpowiadał. Powiedz nam dlaczego chcesz siȩ uczyć niderlandzkiego, jakie są Twoje zainteresowania, umiejȩtności jȩzykowe i jakie masz wykształcenie. HvN dostarczy Ci wszelkich informacji o kursach pasujących najlepiej do Twojego profilu (dane o szkołach, cena, program, daty rozpoczȩcia lekcji,...).W razie konieczności zostanie przeprowadzony test na logiczne myślenie. Ten test nie sprawdza znajomości jȩzyka niderlandzkiego lecz kompetencje kandydata. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne.


Dokąd należy si
ȩ udać?


Dom J
ȩzyka Niderlandzkiego ma stałe dyżury w różnych miejscowościach. Tutaj znajdziesz listȩ wszystkich tych lokalizacji. Podczas regularnych godzin otwarcia  możesz przyjść swobodnie bez konieczności umawiania siȩ na spotkanie. W inne dni (poza regularnymi dyżurami) zadzwoń i umów siȩ na wizytȩ. Wszystkie filie maja również stałe dyżury wieczorem (spójrz na mapkȩ).


Co może zrobić Huis van het Nederlands dla Ciebie?


Dom J
ȩzyka Niderlandzkiego sam nie organizuje jakichkolwiek kursów, ale ściśle współpracuje ze wszystkimi szkołami w regionie, z VDAB i Syntra.

Nigdy dotąd nie uczyłeś siȩ niderlandzkiego: zgłoś siȩ wówczas do nas. Szkoła zarząda przy zapisach zaświadczenia z HvN ( Domu Jȩzyka Niederlandzkiego). Nie ma wiȩc żadnego sensu w pierwszym rzȩdzie iść do szkoły omijając HvN.
Uczyłeś siȩ już niderlandzkiego, ale nie masz żadnego świadectwa ukończenia kursu: przyjdź najpierw do HvN. Tu otrzymasz odpowiedni dokument potrzebny do zapisania siȩ na kurs w szkole.

Uczyłeś siȩ już niderlandzkiego i masz świadectwo ukończenia kursu:z tym świadectwem możesz udać siȩ bezpośrednio do szkoły i zapisać sie na kolejny poziom. Masz mimo wszystko wątpliwości co do wyboru  kursu odpowiadającego Twoim wymaganiom, skontaktuj siȩ z Huis van het Nederlands.


Nie posiadam karty stałego pobytu, mog
ȩ uczȩszczać na kurs?


Aktualne prawo (od września 2011/12) nie przewiduje możliwości nauki j
ȩzyka niderlandzkiego bez ważnej karty pobytu.

 

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu zależy od typu kursu na jaki Ciȩ Huis van het Nederlnds skieruje. Jeśli bȩdzie to “Open School”, wówczas kurs bȩdzie bezpłatny. Jeśli bȩdą to lekcje w “CVO”, tam zapłacisz 0.6 euro za godzinȩ lekcyjną (jeden poziom jȩzyka składa siȩ ze 120 godzin lekcyjnych, w sumie zapłacisz 72 euro za kurs + ksiażka). Szkoła może ewetualnie doliczyć dodatkowe koszty administracyjne. Jeśli spełniasz specyficznie określone warunki, być może otrzymasz zniżkȩ lub zwolnienie z opłat za kurs. Wiȩcej informacji udzieli Ci Huis van het Nederlands.

Zaświadczenia zwalniające z opłat za kurs wystawia tylko: OCMW, VDAB, instytucje gminne lub/i Onthaalbureau Inburgering. HvN nie ma uprawnień do wystawiania takich zaświadczeń.


Screening w Domu J
ȩzyka Niderlandzkiego


Rozmowa kwalifikacyjna w Domu J
ȩzyka Niderlandzkiego trwa zwykle około 20 do 45 minut. Najpierw jest wywiad podczas którego bada siȩ sytuacjȩ i możliwości kandyta oraz decyduje siȩ czy należy przeprowadzić dodatkowo test. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnego  testu na logiczne myślenie stwierdza siȩ jaki kurs bȩdzie najlepszy dla kandydata.


Mam obowiązek nauki j
ȩzyka niderlandzkiego?


To zależy od Twojej osobistej sytuacji. Jeśli podlegasz programowi integracji (
www.desom.be), wówczas kurs j.niderlandzkiego jest obowiązkowy. VDAB, OCMW może  też Ciȩ zobligować do nauki tego jȩzyka. Jeśli chcesz otrzymać dom socjalny, musisz osiągnąć poziom 1.1.


Jako małoletni mog
ȩ też siȩ do Was udać?


Tak, Dom J
ȩzyka Niderlandzkiego skieruje Ciȩ albo do OKAN (klasy młodzieżowe), albo do CVO, albo do Open School.


Tutaj znajdziesz kontakty do szkół, w których odbywa siȩ kurs jȩzyka niderlandzkiego.

 

 

CVO 3 Hofsteden
CVO Cervo-Go
CVO De Vlaamse Ardenenen
CVO IVO
CVO SNT
CVO Westhoek-Westkust
Openschool Brugge-Oostende-Westhoek
 

 

 

 

 

CVO Avelgem
CVO De Avondschool
CVO Hitek
CVO Roeselare
CVO Sint-Paulus Waregem
PCVO
Openschool Kortrijk-Roeselare